Zaproszenie do składania ofert na doradztwo finansowe

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana

26.02.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usług doradztwa finansowego oraz monitorowania i sprawozdawczości polegających na wsparciu służb finansowych i Zespołu Projektowego - przy realizacji projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Treść zapytania ofertowego

ZAŁĄCZNIKI
nr 1 - Formularz ofertowy
nr 2 - Wykaz usług
nr 3 - Wykaz osób
nr 4 - Wzór umowy

20.03.2019
WYNIKI POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCY:

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników postępowania na wybór wykonawcy usługi doradztwa finansowego oraz monitorowania i sprawozdawczości polegających na wsparciu służb finansowych i Zespołu Projektowego - przy realizacji projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”.
Treść informacji