Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy przedwdrożeniowej

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana

19.03.2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy przedwdrożeniowej w związku z realizacją projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Treść zapytania ofertowego

ZAŁĄCZNIKI:  
nr 1 - Formularz ofertowy
nr 2 - Wykaz usług
nr 3 - Wykaz osób
nr 4 - Istotne warunki umowy
nr 5 - Wzór dokumentu - Metodyka wykonania analizy przedwdrożeniowej

22.03.2019
Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00. [poprzednio wyznaczony termin składania ofert: 29.03.2019 r. do godz. 12:00]

ZAŁĄCZNIKI:
- Informacja o zmianie terminu składania ofert
- Studium Wykonalności Projektu pt.: PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE (…)
- Wniosek o dofinansowanie Projektu (…)

Pytania i wyjaśnienia:
- Odpowiedzi na zadane pytania

17.04.2019
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY