Zaproszenie do Dialogu technicznego

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana

25.09.2019

Teatr Polski w Warszawie ogłasza Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie Zamówienia publicznego na „Wykonanie i wdrożenie systemu” - w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Celem Dialogu technicznego są konsultacje z przedstawicielami Podmiotów zainteresowanych udziałem w Dialogu technicznym, profesjonalnie świadczących usługi w zakresie planowanego przedmiotu Zamówienia.

- Ogłoszenie o Dialogu technicznym

- Załącznik nr 1: Formularz Zgłoszenia do udziału w Dialogu technicznym

- Załącznik nr 2: Wyciąg z Raportu z Analizy przedwdrożeniowej

- Regulamin prowadzenia Dialogu technicznego

Termin składania zgłoszeń: 7 października 2019 r., godz. 14:00.