Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji okablowania strukturalnego

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana

17.05.2022
Zapytanie ofertowe/zaproszenie do składania ofert na przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest "Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji okablowania strukturalnego w obiekcie Teatru Polskiego w Warszawie" - w związku z realizacją Zadania 3. "Infrastruktura sieciowa - w części Okablowanie" w ramach projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Termin złożenia oferty: do 1 czerwca 2022, godz. 12.00.

- Treść zapytania ofertowego (plik PDF)

- Załącznik 1 - Program funkcjonalno-użytkowy

- Załącznik 2 - Wykaz wykonanych robót

- Załącznik 3 - Formularz oferty

- Załącznik 4 - Postanowienia umowy

- Zawiadomienie o wyborze oferty (06.06.2022)