Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W TEATRZE POLSKIM W 2019 ROKU:

1. Zakup zapasowej klimatyzacji w serwerowniach Teatru Polskiego w Warszawie
Wartość inwestycji brutto: 69 495,00 zł
Kwota dofinansowania: 56 500,00 zł
Zadanie zostało realizowane na potrzeby wyposażenia dwóch Serwerowni Teatru Polskiego w Warszawie przy ul. Karasia 2. Zakres zadania obejmował dostawę wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu - instalacji klimatyzacji w dwóch niezależnych pomieszczeniach serwerów w obiektach Teatru Polskiego w Warszawie. tj.
- System klimatyzacji nr 1 - w pomieszczeniu nr N 503 - Klimatyzator Mitsubishi Electric z oprzyrządowaniem i automatyką sterowania – szt.1.
- System klimatyzacji nr 2 - w pomieszczeniu nr 207 - Klimatyzator Mitsubishi Electric z oprzyrządowaniem i automatyką sterowania – szt.2.
Celem zakupu ww. środków trwałych było wyposażenie Teatru w profesjonalne systemy klimatyzacji (redundantnej) w pomieszczeniach serwerów Teatru. Efektem realizacji zadania jest zwiększenie odporności na awarie systemów informatycznych będących na wyposażeniu serwerowni poprzez obniżenie ryzyka przegrzania urządzeń na skutek awarii klimatyzacji podstawowej, tym samym zostanie podwyższony poziom bezpieczeństwa działania systemów IT niezbędnych do realizacji zadań statutowych Teatru.
Planowany zakres rzeczowy zadania na 2019 r. został zrealizowany w całości.

  

2. Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie
Wartość inwestycji brutto: 17 220,00 zł
Kwota dofinansowania: 14 000,00 zł
Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do modernizacji windy towarowo-osobowej pracującej w montowni i w magazynie dekoracji wysokich za sceną w budynku Teatru Polskiego w Warszawie wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji. Zadanie zostało realizowane na potrzeby planowanego na 2020 r. przeprowadzenia modernizacji windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie.
Celem modernizacji jest polepszenie warunków bezpieczeństwa i pracy windy w istniejącym szybie/przestrzeni budynku poprzez: zaprojektowanie nowych rozwiązań technicznych sterowania i wymianę aparatury sterowniczej i napędów oraz przystosowanie pracy windy do współpracy z systemem sygnalizacji alarmu pożaru w Teatrze.
Planowany zakres rzeczowy zadania na 2019 r. został zrealizowany w całości.

3. Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskim w Warszawie
Wartość inwestycji brutto: 157 495,00 zł
Kwota dofinansowania: 128 400,00 zł
Zadanie inwestycyjne dotyczy modernizacji oprogramowania automatyki sterowania systemów klimatyzacji i wentylacji w budynku Sceny Kameralnej oraz wykonania instalacji chłodniczej centrali 9N9W piątego piętra w budynku Sceny Kameralnej.
Planowany zakres rzeczowy zadania jest w trakcie realizacji – zakończenie do października 2019 r.

   

4. Instalacja systemu gaszenia gazem w serwerowniach Teatru Polskiego w Warszawie

Kwota dofinansowania UMWM - 149.900,00 zł
Środki własne Teatr Polski – 34.477,00 zł

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie instalacji automatycznego systemu uruchamiania gaszenia gazem w pomieszczeniach serwerowni na II p. budynku zabytkowego i V p. budynku współczesnego (tj. dwa systemy) wraz z podłączeniem ich do istniejącego systemu SAP w Teatrze Polskim w Warszawie. Ponadto zakres zadania obejmował wykonanie usługi doradztwa technicznego w zakresie przygotowania oraz odbioru technicznego systemu, w tym rzeczoznawcy ppoż.
Efektem realizacji zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego i zmniejszenie ryzyka uszkodzeń i awarii systemów informatycznych będących na wyposażeniu serwerowni.

Zadanie inwestycyjne zakończono w listopadzie 2019 r.

        

5. Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie
Zadanie inwestycyjne dotyczy modernizacji instalacji tryskaczowo-zraszaczowej, w tym: wymiana orurowania oraz wymiana dysz tryskaczowych na dysze mgłowe. Nowa instalacja przystosowana będzie do gaszenia mgłą wodną. Modernizacja będzie przeprowadzana w obiekcie Dużej Sceny Teatru Polskiego w pomieszczeniach, w których obecnie występuje stare orurowanie.
Modernizacja jest realizowana w dwóch etapach.
Etap 1. Realizacja w 2019 r.
Kwota dofinansowania UMWM - 12.000,00 zł
Środki własne Teatr Polski – 2.760,00 zł
Na potrzeby wykonania modernizacji tryskaczowej i zraszaczowej przystosowanej do gaszenia mgłą wodną w budynku zabytkowym tzw. Dużej Sceny Teatru Polskiego, która jest planowana do realizacji w okresie letnim 2020 r., w roku 2019 zakres zadania obejmował przygotowanie dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy przedmiotowej modernizacji przy udziale doradztwa prawnego i doradztwa technicznego.
Efektem realizacji zadania jest przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych realizowanych zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym p.n. „Modernizacja stałej instalacji gaśniczej wodnej z dostosowaniem jej do gaszenia przez tryskacze i zraszacze w obrębie zabytkowej części Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”.
Zadanie inwestycyjne w planowanym zakresie do realizacji w 2019 r. zakończono w grudniu 2019 r.
Etap 2. Realizacja w 2020 r.
Planowana kwota dofinansowania UMWM - 415.739,84 zł.
Środki własne Teatr Polski – 95.620,16 zł.
Wykonanie modernizacji instalacji tryskaczowej i zraszaczowej planowane jest do września 2020 r.

Zadania dofinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego