Zapytanie ofertowe / zaproszenie do składania ofert na doradztwo finansowe

07.06.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – DORADZTWO  FINANSOWE
Znak sprawy: ZOF/TP - 18/2023

Przedmiotem  zamówienia jest  „świadczenie  usług doradztwa finansowego  (…)” –  wykonywanych  na potrzeby Zadania 8 p.n. „Doradztwo finansowe” projektu p.n.  „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W  WARSZAWIE”  (PeD)  - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia Umowy, tj. planowany dn. 20 czerwca 2023 r. do 15 września 2023 r., tj. do dnia  zakończenia realizacji zadań w Projekcie, z  zastrzeżeniem, że Doradca będzie wspierał Zamawiającego do dnia zatwierdzenia Wniosku o płatność końcową Projektu PeD.
Nieprzekraczalny termin na przesłanie oferty -  15 czerwca 2023 r., godz. 12:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu przesłania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego z wykorzystaniem drogi e-mailowej.
Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 

Treść zapytania ofertowego wraz z Załącznikami (plik PDF).