Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej teatru

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony teatrpolski.waw.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://teatrpolski.waw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2012.09.01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.09.30.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data aktualizacji Deklaracji 2020.08.12.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Zdjęcia zamieszczone na stronie nie posiadają opisów alternatywnych.
Brak możliwości zmiany rozmiaru strony z użyciem funkcji AAA.
Brak wersji kontrastowej strony.
Opublikowane dokumenty cyfrowe (pliki PDF, doc, jpg) nie są w pełni dostępne dla odbiorców.
Materiały wideo umieszczone po 23 września 2020 r. nie posiadają audiodeskrypcji i napisów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt Wydziałem Marketingu Teatru pod adresem poczty elektronicznej grzegorz.pindelski@teatrpolski.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 505 92 71.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@teatrpolski.waw.pl.

Uwaga! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostęność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej.

Informacja na temat procedury żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie jest dostosowany do potrzeb widzów niepełnosprawnych ruchowo. Teatr posiada dwie sceny. Dużą Scenę przy ul. Karasia 2 oraz Scenę Kameralną z wejściem od ul. Sewerynów.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są zarówno Scena Kameralna, znajdująca się na pierwszym piętrze (wyposażona w windę) i Duża Scena Teatru znajdująca się na parterze. Na elewacji budynku zainstalowane są oznaczenia kierunkowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku Teatru znajdują się toalety (na parterze) przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W toaletach zamontowany jest system przywoławczy, dzięki któremu osoba potrzebująca pomocy może szybko przywołać obsługę teatru.

Niekiedy zdarza się jednak, że ze względów scenograficznych miejsca dla widzów poruszających się na wózkach są specjalnie przygotowywane. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wcześniejsze poinformowanie nas przy zakupie biletu (bądź telefonicznie przed przybyciem – tel. 22 505 92 20), że istnieje potrzeba zarezerwowania miejsca dla widza na wózku.

Na widowni Dużej Sceny miejsca dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostosowane są tylko na parterze.
Obsługa widowni doradzi, jak najwygodniej dotrzeć do wybranego miejsca.
Z uwagi na warunki techniczne liczba miejsc na sali dostępnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest ograniczona.
Ze względów technicznych i bezpieczeństwa Teatr zastrzega sobie prawo wyłączenia miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na wybrane wydarzenia.

Cena biletu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim równa jest cenie wejściówki na dane wydarzenie/spektakl.

W budynku znajdują się plany tyflograficzne, umożliwiające osobom niewidomym zlokalizowanie, w którym miejscu na terenie teatru aktualnie się znajdują.
Plany są wyposażone w bikony (beacon) – urządzenia, dzięki którym osoba niewidząca może bez problemu zlokalizować miejsce, w którym usytuowany jest plan. Wystarczy, że posiada włączoną aplikację. Kiedy aplikacja jest w zasięgu bikona, osoba z niej korzystająca otrzyma na telefon wiadomość głosową informującą o lokalizacji planu.

Na poręczach oraz w windzie umieszczone są oznaczenia w języku Braille'a, umożliwiające odczytanie informacji przez osoby niewidome.

Akceptujemy obecność psów przewodników.

Publicznie dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się od strony ulicy Kazimierza Karasia (bezpośrednio przed wejściem głównym na Dużą Scenę) oraz od strony ulicy Sewerynów (przed wejściem na Scenę Kameralną).

W budynku Teatru nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.