Oferty pracy

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Zobacz ofertęAplikuj

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - jedna z największych instytucji kultury w Polsce, posiadająca ponad stuletnią historię, poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. finansowo-księgowych

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:
-  dekretacja, kwalifikacja podatkowa (VAT, CIT) i księgowanie faktur VAT, dokumentów księgowych w ramach prowadzonych rejestrów VAT,
- bieżąca kontrola spływu należności, podejmowanie działań windykacyjnych, bieżące informowanie przełożonych o zagrożeniach dotyczących przeterminowania należności, wystawianie not odsetkowych,
-  bieżąca analiza wszystkich rozrachunków na kontach księgowych (z wyjątkiem kont wynagrodzeń wraz z narzutami, VAT), uzgadnianie sald rozrachunków dostawców, odbiorców, pracowników,
-  bieżące uzgadnianie stanów materiałowych z kartotekami ilościowymi prowadzonymi przez magazyn,
- wycena wszystkich asygnat przychodowych i rozchodowych oraz przeprowadzanie odpowiednich księgowań w kartotece analityczno - materiałowej ilościowo-wartościowej,
-  wycena materiałów ujętych w spisach z natury po przeprowadzonej inwentaryzacji oraz rozliczanie ewentualnych różnic, dekretacja i księgowanie różnic inwentaryzacyjnych,
-  rozliczanie kart kalkulacyjnych wystawionych przez Dział Techniczny w części dotyczącej środków inscenizacji wytwarzanych do przedstawień wystawianych w Teatrze,
-  sporządzanie wykazu materiałów w drodze i dostaw niefakturowanych, prowadzenie rejestrów rozchodu materiałów, prowadzenie rejestrów przychodu materiałowego i rozliczeń z dostawcami,
-  ewidencja przychodów i rozchodów na koncie 094 i 392, rozliczanie programów, wydawnictw i sprzedaży wydawnictw obcych, ewidencja w systemie CDN XL oraz księgowanie ich inwentaryzacji,
-  naliczanie i prowadzenie kompleksowej ewidencji ZFŚS,
-  weryfikowanie wniosków o dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych pod względem finansowo-księgowym, monitorowanie bieżącej realizacji finansowej projektów, prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dla zadań z podziałem na źródła finansowania zgodnie z zawartymi umowami oraz przepisami prawa,
-  rozliczanie zadań pod względem finansowo-rachunkowym oraz przygotowywanie dowodów księgowych dokumentujących wykorzystanie środków w zakresie rozliczania projektów inwestycyjnych,
-  prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej w zakresie powyższych czynności,
- współudział w sporządzaniu sprawozdania finansowego, obsługa biegłego rewidenta i jego asystentów,
-  zastępstwo Specjalisty ds. księgowości

Wymagania:
-  Doświadczenie – staż pracy minimum 2 lata na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie o profilu finanse i rachunkowość
- Praktyczna znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, finansów publicznych, podatków (a w szczególności VAT i CIT, PCC) oraz organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej
-  Dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel
-  Znajomość obsługi komputera
-  Niekaralność
-  Samodzielność w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów
-  Odpowiedzialność i inicjatywa własna

Dodatkowymi atutami będą:
-  Znajomość języka angielskiego
-  Doświadczenie w pracy w instytucji o podobnym profilu
-  Znajomość systemu księgowego ERP XL

Oferujemy:
-  Atrakcyjne warunki zatrudnienia w ciekawym miejscu – umowa o pracę od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze godzin
-  Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
-  Odpowiedzialną pracę w przyjaznej atmosferze
-  Korzystanie ze świadczeń w ramach ZFŚS

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w terminie do dnia 11 listopada 2019 poprzez formularz aplikacyjny znajdujący się przy ofercie pracy lub złożyć na portierni Teatru przy ul. Karasia 2.

W ofercie koniecznie należy wskazać stanowisko którego dotyczy aplikacja.
Teatr zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z osobami wyłonionymi w drodze wstępnej rekrutacji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.
Data i podpis .....................

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 00-327 Warszawa, ul. Karasia 2,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@teatrpolski.waw.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Formularz aplikacyjny

Imię i nazwiskoZałącz CV
EmailList motywacyjny
Telefon
Uwagi