Oferty pracy

Specjalista ds. administrowania projektem unijnym

Zobacz ofertęAplikuj

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należało będzie:

 •  Koordynacja spraw w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE (EFRR, RPO WM na lata 2014-2020), w tym zgodnie z zapisami Umowy na współfinansowanie Projektu z MJWPU, • Pozyskiwanie i weryfikacja dokumentów i danych niezbędnych do rozliczenia projektu,
 • Ocena kwalifikowalności kosztów w projektach UE (RPO WM na lata 2014-2020), • Prowadzenie spraw związanych z wyborem wykonawców działań w ramach Projektu i współpraca z Zespołem/kadrą projektu przy przygotowaniu oraz weryfikacja dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz ustawą PZP,
 • Opracowanie, weryfikacja i aktualizowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego, harmonogramu płatności oraz harmonogramu zamówień publicznych – związanych z Projektem,
 • Prowadzenie spraw związanych z odbiorem usług i efektów prac od wykonawców działań oraz formalne rozliczanie ich,
 • Opracowywanie dokumentów projektowych, umów cywilno-prawnych, formularzy, zestawień na potrzeby prowadzonych działań w ramach Projektu.
 • Opracowanie i aktualizacja Zarządzeń Dyrektora odnoszących się do realizowanego Projektu,
 • Współpraca z Zespołem/kadrą projektu w zakresie promocji projektu zgodnie z wytycznymi RPO WM oraz monitoringu osiągania rezultatów i produktów Projektów,
 • Dokonywanie cyklicznej oceny ryzyk związanych z realizacją Projektu oraz planowanie działań zaradczych,
 • Bieżąca współpraca z Zespołem/kadrą projektu w zakresie realizacji powierzonych działań przez Wykonawców,
 • Prowadzenie korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z realizacją i rozliczaniem Projektu,
 • Sporządzanie wniosków o płatność w dedykowanych systemach informatycznych (np. SL2014),
 • Sporządzanie/zbieranie/porządkowanie/archiwizowanie pełnej dokumentacji projektowej (formularze, regulaminy, umowy) oraz nadzór nad jej prawidłowością,
 • Utrzymywanie bieżących kontraktów służbowych z MJWPU i UMWM,
 • Bieżąca aktualizacja wiedzy w zakresie zarządzania projektem w odniesieniu do wymagań , w tym dot. realizacji i rozliczania działań projektowych, zawartych w Umowie na dofinansowanie Projektu,
 • Udział w pracach Zespołu Projektowego i prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Zespołu.

Oczekujemy:

 • Doświadczenia w rozliczaniu projektów RPO WM w okresie programowania 2014-2020,
 • Doświadczenia w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • Doświadczenia w pracy z dokumentami finansowo-księgowymi,
 • Praktycznej umiejętności tworzenia dokumentów projektowych, umów cywilno-prawnych, formularzy, zestawień,
 • Dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office (w tym w szczególności MS Excel),
 • Umiejętności organizacyjnych oraz dbałości o szczegóły.

Mile widziane:

 • Udokumentowane ukończenie kursów/szkoleń w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków unijnych.
 • Doświadczenie w pracy z dedykowanymi narzędziami do obsługi projektów SL2014, portal: Baza konkurencyjności.
 • Znajomość obowiązującego prawa zamówień publicznych oraz zasad pozyskiwania wykonawców zgodnie z procedurami wymaganymi przy realizacji projektów unijnych,
 • Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury.

Zatrudnienie –  ½ etatu

Dokumenty: CV oraz list motywacyjny, należy składać w terminie do dnia 29 sierpnia 2019 roku poprzez formularz aplikacyjny zamieszczony na stronie internetowej Teatru lub na portierni Teatru.

W ofercie koniecznie należy wskazać stanowisko którego dotyczy aplikacja.

Teatr zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z osobami wyłonionymi w drodze wstępnej selekcji. W przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną jest on zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, w tym także zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów/szkoleń oraz referencje.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 00-327 Warszawa, ul. Karasia 2,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@teatrpolski.waw.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Oferty, nie zawierające powyższej klauzuli, nie będą rozpatrywane.

Formularz aplikacyjny

Imię i nazwiskoZałącz CV
EmailList motywacyjny
Telefon
Uwagi